14 de febrer 2011

Quin estalvi en temps suposa el nou límit de velocitat en l'antiga 'zona 80'?

Circular amb els nous límits de velocitat en els primers tres trams on
s'ha eliminat el límit dels 80 km/h suposa la següent reducció en el
temps de circulació:
- C-31 Nord (Badalona-Barcelona):. . . . . . . 27 segons
- C-31 Sud (Castelldefels-Barcelona):. . . . 3 minuts i 4 segons
- C-32 Sud (Castelldefels-Barcelona):. . . . 3 minuts i 1 segon
Aquest càlcul està fet sent servir els nous límits per trams i
subtrams. S'aconsegueixen aquestes reduccions en el cas que el
conductor pugui circular a la màxima velocitat permesa per a cada un
d'aquests trams i subtrams (és a dir, per exemple, sense trobar
retencions).
Dades publicades en l'article publicat dissabte 12 de febrer al diari Avui
(La xifra de la C-31 Sud publicada en el diari té un petit error, diu
4 minuts i 3 segons i en realitat són 3 minuts i 4 segons)

http://tinyurl.com/5uwqxl6